Toch BTW-heffing in parkeergarage zonder slagboom

Sinds 1 januari 2015 worden gemeentelijke parkeergarages en terreinen met uitsluitend kentekenregistratie in de btw-heffing betrokken. Om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven tegen te gaan, heeft het ministerie van Financiën artikel 3 van de uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 op dit punt aangepast (Staatscourant 2014, nr. 36880). Tot 2015 viel parkeren alleen onder de BTW-heffing als er een fysieke afsluiting zoals een speedgate of slagboom aanwezig was om te waarborgen dat het parkeergeld betaald werd.

De relevante passages uit de uitvoeringsregeling zijn hieronder opgenomen.

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2014, nr. IZV 2014/715M, tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit en douane alsmede van de Wet op de accijns

30 december 2014
Nr. IZV 2014/715M

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken; Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 3.13 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Handelende wat artikel 13 van de Wet op de loonbelasting 1964 betreft in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 3.13, 3.22, 3.104, 3.133, 5.16a, 5.17f, 6.17 en 6.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 13, 28a, 31a en 32 van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 9 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 33 van de Successiewet 1956, de artikelen 7, 9 en 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 4, 9 en 13 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, de artikelen 2:1, 6:1, 6:3 en 9:6a van de Algemene douanewet, artikel 3:2 van het Algemeen douanebesluit, de artikelen 36, 37, 40, 63, 64, 71, 71b en 78 van de Wet op de accijns, artikel 14 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met artikel 40 van de Wet op de accijns, artikel 10 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 23, 31b, 50, 59, 59a en 71 van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 3, 5b en 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 19, 26 en 69 van de Invorderingswet 1990 en artikel 4.8 van de Belastingwet BES;

Besluit:
….

ARTIKEL VI

De Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A
In artikel 3 wordt ‘fysieke barrière’ vervangen door: fysieke barrière of een registratie bij de in- of uitrit.

B
In artikel 5, onderdeel b, wordt ‘terzake van de verstrekking van het kentekenbewijs’ vervangen door: ter zake van de inschrijving en tenaamstelling van het voertuig in het kentekenregister, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994.

C
Aan artikel 9a wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

et cetera