Projecten

2016 – 2020


Gemeente Deventer

Deventer wil aan de slag met de parkeernorm in de binnenstad. Waarom zouden we bij bouwontwikkelingen nog afdwingen dat er parkeerplaatsen gemaakt moeten worden terwijl we eigenlijk willen dat er minder auto’s in de binnenstad komen. Hoort het gebruik en bezit van een auto nog wel bij een historische binnenstad waarin we zoveel andere functies (winkelen, horeca, toerisme, cultuur) een plaatsje willen geven. In dialoog met stakeholders gaat Bart de dialoog aan over hoe Deventer dat in de toekomst vorm kan geven.

Gemeente Harlingen

Harlingen wil innoveren op het gebied van parkeren. Bart is uitgenodigd om een interne dialoog te begeleiden over wat die innovatie precies moet inhouden en welke doelen er gehaald moeten worden, met behulp van de A4-strategie.

Gemeente Kampen

De gemeenteraad in Kampen heeft besloten een half miljoen uit te trekken voor de vernieuwing van parkeerautomaten van nog geen tien jaar oud. De zonnepanelen en accu’s werkten niet vlekkeloos. Het plaatselijke imago van de automaten is daardoor slecht terwijl de landelijke reputatie uitstekend is. Bart is gevraagd om in beeld te brengen hoe het zit met de kwaliteit van de automaten en of het een optie is om de automaten te upgraden.

Gemeente Alphen aan den Rijn

Onderzoek en communicatie: invloed van het eerste anderhalf uur gratis parkeren op de bedrijfsvoering van de gemeente, de hoeveelheid winkelbezoek en de inkomsten van de winkels, in samenwerking met STRABO (Amsterdam)

Strategische agenda parkeren Súdwest Fryslân

Strategische Agenda Parkeren 2017

  • Strategische agenda op grond van Parkeervisie 2013 en Strategische Visie 2016
  • Coaching Parkeermanager (trainee)
  • Communicatiestrategie

logo-amsterdam1

Parkeerbeleid Amsterdam Noord

Er staat een hoop te gebeuren in Amsterdam-Noord. In 2017 wordt de Noord-Zuidlijn geopend en twee stations van die lijn liggen in Noord. Het meest noordelijke station van de twee krijgt een belangrijke functie voor het regionale busverkeer, dat tot nu toe nog het Centraal Station aandoet. Bovendien is er een woningopgave voor de komende jaren die leidt tot een bevolkingsgroei van misschien wel 40.000 mensen. Die ontwikkelingen betekenen nogal wat voor het stadsdeel, ook op het gebied van bereikbaarheid en parkeren. Het stadsdeel heeft mij ingehuurd om de parkeeropgave in goede banen te leiden en daar met alle belanghebbenden de dialoog over aan te gaan. Het resultaat daarvan moet zichtbaar worden zodra de Noord-Zuidlijn gaat rijden.

Ik heb er zin in. Opnieuw is dit een project waarin communicatie een grote rol speelt. Mijn kennis over parkeren, besturen en communiceren kan ik hier volop toepassen.

2011 – 2015


logo-gemeente-sudwest-friesland

Parkeervisie Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslan heeft mij gevraagd om te ondersteunen in een proces om een nieuwe parkeervisie op te stellen. De kern van het proces “Petear mei de Mienskip”​ zit hem in de serie goede gesprekken die de gemeente met verschillende belanghebbendengroepen wilde voeren.

De gemeente heeft voor ParkeerStrateeg gekozen vanwege de kennis en ervaring op het gebied van de “mutual gain approach”, een specifieke communicatie- en onderhandelingstechniek.

logo-hilversum-mediastad

Advies digitalisering parkeerketen Hilversum

Hilversum heeft mij gevraagd om te onderzoeken op welke wijze de digitale uitgifte van parkeervergunningen (inclusief kort parkeren door bezoekers) kan worden gerealiseerd. Het proces moet effectief en efficiënt zijn en bovendien leiden tot een structurele bezuiniging voor de gemeente.

Organisatieadvies gemeente Hilversum

In opdracht van de gemeente Hilversum heb ik aansluitend op een reorganisatie in beeld gebracht welke typen medewerkers zich bezig houden met parkeermanagement en welke typen medewerkers er met die taken bezig zouden moeten zijn. Parkeermanagement bestaat vooral juridische, technische, communicatieve en bedrijfsmatige taken en een goede mix van medewerkers die al die taken aankunnen is van belang voor het succesvol voeren van effectief parkeerbeleid.

Oss

Financiële actualisatie beheerplan parkeren | Oss

Als gevolg van enkele noodzakelijke aanpassingen in betaalsystemen en door de teruglopende inkomsten uit parkeren was een forse bijstelling van het beheerplan parkeren noodzakelijk. De uitdaging was om te bezuinigen en tegelijk de tarieven gelijk te houden.

PLUS_logo_2

Interventie Parkeerbeleid | Plus Vastgoed

In opdracht van Plus Vastgoed is een strategie opgesteld om de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum te verbeteren, geredeneerd vanuit de parkeerfunctie die in beheer en exploitatie is bij de gemeente.

plattegrond_Banne_Centrum_logo

Interventie Parkeerbeleid | Amsterdamse Ondernemersverenigingen

In samenwerking met INNO-V is voor enkele ondernemersverenigingen in Amsterdam Noord een interventie gepleegd op het invoeren van betaald parkeren en het verhogen van tarieven in zones waar al betaald parkeren gold.

Provincie-Zuid-Holland

Klankbord gedeputeerde | provincie Zuid-Holland

Klankbord voor de gedeputeerde over de regionale functie van het “transferium van de toekomst”, overstappunten bij stations en de wijze waarop draagvlak in de samenleving kan worden verworven.

Vervangingsstrategie parkeerautomaten | Oss

De chipknip wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Verschillende gemeenten, waaronder Oss, vroegen zich af of het investeren in de opvolger daarvan wel de moeite waard was. ICT maakt tenslotte andere betaalmethoden heel bereikbaar. ParkeerStrateeg heeft in beeld gebracht wat de wat de voor- en nadelen van de upgrade zijn en geadviseerd om slechts een gedeelte van de parkeerautomaten uit te rusten met nieuwe techniek.

Transferium van de toekomst | diverse ondernemers

Een gezelschap van verschillende betrokken deskundigen, investeerders en belanghebbenden houdt zich bezig met de vraag hoe het transferium van de toekomst eruit ziet.

Exploitatie en financiële haalbaarheid parkeergarage | Oss

In opdracht van Oss is een mogelijk nieuw te bouwen parkeergarage aan de rand van het centrum op exploitatie en beheer doorgerekend met behulp van het universele exploitatiemodel parkeergarages.

Interim manager parkeerbeheer | Oss

Ongeveer anderhalf jaar heeft ParkeerStrateeg alle beheertaken op het gebied van parkeren in de gemeente Oss waargenomen. Efficiency, communicatie en de digitalisering van de parkeertaken waren belangrijke aandachtspunten.

Realisatie Parkeerroute Informatie Systeem | Oss

Oss heeft in 2012 een nieuw dynamisch parkeerroute informatiesysteem (PRIS) gekregen. ParkeerStrateeg was hierin gedelegeerd opdrachtgever en verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving over de ingebruikname. Dat ging gepaard met een “parkeermarkt” in parkeergarage BergOss, om het gemak van parkeren in Oss onder aandacht van belanghebbenden te brengen.

Klankbord toepassing PRIS in winkelgebied | Hilberink Bos Architecten

Architectenbureau Hilberink Bosch had plannen om een kleinschalig PRIS toe te passen binnen de invloedssfeer van een winkelcentrum. ParkeerStrateeg heeft daarover geadviseerd.

sloven-architectuur-bv_1388487817

Klankbord capaciteit en toegankelijkheid parkeergarage | Sloven Architecten

Samen met Paul Sloven heeft ParkeerStrateeg de capaciteit en de toegankelijkheid van een te bouwen parkeergarage onder de loep genomen. De parkeergarage was een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het plan en belangen lagen in beginsel flink uiteen. Uiteindelijk is er een gedragen plan uit voortgekomen.


2006 – 2010


Politieke en financiële aspecten Parkeernota | VVD Veghel

Veghel was toe aan een forse herijking van de parkeernota. De herijking was vooral gericht op de financiële aspecten en daardoor lastig om te doorgronden. ParkeerStrateeg was een klankbord voor de Veghelse VVD om beter inzicht in de nota te krijgen.

Logo-GemeenteUtrecht-groot

Klankbord voorzieningen en organisatie | Wethouder Utrecht

De wethouder had behoefte aan onafhankelijke informatie over parkeren. Er was een bepaalde manier van werken in de organisatie geslopen waarbij de wethouder haar vraagtekens plaatste. ParkeerStrateeg heeft inzicht gegeven in verschillende exploitatieopties van parkeergarages, in de mogelijkheden voor publiek private samenwerking, de wereld achter het data warehouse en de succes- en faalfactoren van transferia in Utrecht.

logo-gemeente-haarlem

Interim senior beleidsadviseur | Haarlem

ParkeerStrateeg is ongeveer twee jaar als interim beleidsadviseur verkeer en parkeren ingehuurd in Haarlem.

Parkeerstrategie Haarlem | Haarlem

Voorbereiding van de nieuw op te stellen parkeervisie voor Haarlem. Door een strategische analyse van alle elementen in de parkeerketen is een compact en helder beeld ontstaan van het “parkeerbedrijf” in Haarlem. Deze analyse en de daaraan gekoppelde doelen waren input voor de parkeervisie.

Efficiencyslag Parkeerbeheer | Haarlem

Haarlem heeft jarenlang een parkeerbedrijf gehad. Om redenen is besloten om de parkeertaken te verdelen over verschillende organisatieonderdelen, zoals beleid, beheer, vergunningen en handhaving. Specifieke taak was het verder op elkaar afstemmen van de bedrijfsprocessen met het doel de efficiency te verbeteren.

Digitalisering Parkeren | Haarlem

Haarlem was koploper in het invoeren van digitale parkeercontrole en digitale parkeervergunningen, beter bekend als het kentekenparkeren. Daarnaast heb ik geadviseerd over de aansluiting bij de landelijke koepel voor  digitale parkeerrechten SHPV.

Adviseur nieuwbouw parkeergarage Provinciehuis | Haarlem

Opstellen exploitatiemodel voor de parkeergarage en het functioneel programma van eisen. Adviseur van het ontwerpteam over de ruimtelijke aspecten en vergunningverlening.

logo-gemeente-tiel

Interim manager Verkeer en Parkeren | Tiel

Clustermanager verkeer en parkeren, verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige voortgang van het cluster. Opstellen van jaarplannen, lid van het managementteam, advies over transitie binnen de op handen zijnde organisatieverandering. Strategisch advies aan het college. Duur: circa anderhalf jaar.


2001 – 2005


hoorn_logo

Interim manager Verkeer- en Parkeerbeleid | Hoorn

Strategisch advies aan het college van B&W over verkeer en parkeren. transitie van het bureau naar een servicegerichte unit binnen de afdeling Ruimte. Duur: circa twee jaar.

Projectleider “Visie op Parkeren” | Hoorn

Strategische visie op de toekomst van parkeren in Hoorn, onder invloed van diverse grote stedenbouwkundige ontwikkelingen en met het oog op de steeds sneller voortschrijdende techniek. Feitelijk was dit de eerste visie op de digitalisering van de parkeerketen.

Exploitatiemodellen gebouwde parkeervoorzieningen | Hoorn

Exploitatiemodel met betrekking tot volledig beheer en exploitatie van gebouwde parkeervoorzieningen. Het model is sindsdien doorontwikkeld en wordt nog steeds gebruikt voor adviezen.

Optimalisatie Transferium Hoorn | Hoorn

Advies over de aanpassing van de routering, capaciteit, toegangssystemen en wachtruimtes op het transferium.

logo MAP

Advies parkeergarage PGGM | MAP architects Barcelona

Opstellen exploitatiemodel parkeergarage, verkeerskundige aspecten van het ontwerpadvies (PvE) en de logistieke en afwikkelingsaspecten buiten de garage.

gemeentewoerden

Transitie parkeerbeheer | Woerden

Organisatie- en communicatieanalyse ter voorbereiding op de verzelfstandiging van de afdeling parkeren. Tevens klankbord voor de organisatiestrategie en de communicatiestrategie.

285_presentation_logo

Programmamanager MpVV | Nieuwegein

Programma- en omgevingsmanager Meerjarenplan Verkeer en Vervoer Nieuwegein, gedurende ongeveer twee jaar.


Voor 2000


logo vd loo

Parkeeradvies centrumplan Asten | Beheermij v.d. Loo

Advies over parkeervoorzieningen, afwikkeling en bereikbaarheid voor het centrumplan van Asten.

Interim manager Parkeren | Amersfoort

Interim manager parkeren, diverse taken gedurende de afwezigheid van de beleidsmedewerker parkeren.

Reorganisatieonderzoek Parkeerorganisatie | Tilburg

Organisatie- en communicatieanalyse en aansluitend een transitievoorstel met betrekking tot de verzelfstandiging van de afdeling parkeren naar Parkeerbedrijf.

Overdracht parkeercontrole naar Politie | Zeist

Advies over uitgangspunten (PvE) en onderhandelingen met betrekking tot overdracht van parkeercontrole én parkeercontroleurs van de gemeente naar de Politie.

logo_breda

Interim manager Bedrijfsbureau Parkeren | Breda

Aansturen van het bedrijfsbureau, strategisch advies aan het college van B&W en bedrijfsmatige adviezen aan de organisatie. Voorbereiding van de transitie van het bedrijfsbureau naar Parkeerbedrijf. Opstellen divers parkeerplannen en meerjarenplannen. Periode: twee jaar.

Logo-Schiphol

Tijdelijk parkeren Schiphol Oost | Amsterdam Airport

Bepaling van de parkeerbehoefte op Schiphol Oost gedurende de verschillende fasen van de herstructurering. Advies over locatie, verplaatsing en toepassing van tijdelijke gebouwde parkeervoorzieningen gedurende het langdurige project.

Parkeeradvies (divers) | Tiel

Diverse activiteiten in het kader van de parkeernota. Onder andere  invoeren betaald parkeren Lingeweide, kostenindicatie parkeerverwijssysteem, inventarisatie bewaakte fietsenstallingen.

Parkeeradvies (divers) | Rijswijk

Diverse adviezen, onder andere parkeeronderzoeken, advies over de parkeernota en parkeerordening in winkelcentra.

LOGO_Quattro-advies

Advies over toepassing parkeerbalans | Quattro management advies

Advies over de toepassing van de parkeerbalans in de stedelijke omgeving.

Docent belanghebbendenparkeren | DTV Consultants

Docent belanghebbendenparkeren

nhtv_logo

Gastdocent parkeren | NHTV

Docent inleiding parkeren en organisatie parkeerbedrijf

NHLlogo

Gastdocent parkeren | HTS Leeuwarden

Docent inleiding parkeren en organisatie parkeerbedrijf

logo-st-anna-ziekenhuis

Bereikbaarheid en inrichting parkeervoorzieningen | St Annaziekenhuis Geldrop

Advies over de bereikbaarheid van en de afwikkeling op de parkeervoorzieningen van het ziekenhuis. Optimalisatie van de parkeercapaciteit.

Lid Commissie PR | Vexpan

De commissie was verantwoordelijk voor de public relations, public affairs en imagoversterking.

Prijselasticiteit van parkeren | Zeist

Economisch onderzoek naar de prijselasticiteit van parkeergeld (gepubliceerd in Verkeerskunde 10/1996: “Economisch effecten van parkeermaatregelen”, i.s.m. G.S. Tchang).

Docent parkeerhandhaving | DTV Consultants

Docent parkeerhandhaving

Interim manager parkeerbeleid | Zeist

Beleidsmatige, organisatorische en communicatieve aspecten van parkeermanagement. Strategisch adviseur voor het college van B&W.  Opsteller parkeernota en andere adviezen.

Voorzitter werkgroep parkeren | Ontwikkelingscombinatie Amersfoort

OCA was een publiek privaat samenwerkingsverband voor de herontwikkeling van de Amersfoortse binnenstad. Het organiseren van parkeren en het realiseren van gebouwde parkeervoorzieningen was daar onderdeel van.

Interim manager bureau Parkeren | Utrecht

Management van de beleidstechnische en organisatorische aspecten van het bureau. Adviseur voor de beleidsafdelingen en strategisch adviseur voor het college. Transitie van het bureau naar een zelfstandige unit Parkeren. Duur: circa anderhalf jaar.

Initiator strategisch beleidsteam parkeren | Amersfoort

Het strategisch beleidsteam was een samenwerkingsverband van verschillende disciplines waar parkeertaken werden uitgevoerd met het doel om uiteindelijk een parkeerbedrijf te vormen.

Interim manager parkeertaken | Amersfoort

De interim manager parkeertaken was gedurende ongeveer twee jaar verantwoordelijk voor de integrale aanpak van parkeerproblematiek met de verschillende afdelingen, waaronder beleid, belasting, handhaving en toezicht, beheer en de Politie.

Optimalisatie en toegankelijkheid parkeervoorzieningen | AGV

Onderzoeken en adviezen over de toegankelijkheid en interne afwikkeling van diverse parkeervoorzieningen, waaronder Gasunie Groningen, enkele ministeries en verschillende ziekenhuizen.

3_logo-gemeente-den-haag

Projectleider parkeerverwijssysteem Den Haag en Scheveningen | Den Haag

Den Haag kreeg als een van de eerste gemeenten in Nederland een dynamisch parkeerverwijssysteem. Het unieke aan het Scheveningse systeem was dat er een koppeling bestond met de  het Haagse Centraal Station en de van daaruit rijdende StrandExpress.

StrandExpress Scheveningen | Den Haag

Om de verkeersdruk naar en de parkeerdruk op Scheveningen te verlichten, is eind jaren negentig de StrandExpress geïntroduceerd. Het was een direct verbinding tussen station Den Haag CS en het Scheveningse strand. Het was een samenwerkingsverband tussen HTM en de gemeente en werd een groot succes.

Fiscalisering in proefgebieden Den Haag | Den Haag

Met het oog op het mogelijk maken van het heffen van fiscale boetes voor betaald parkeren werden in Den Haag diverse gebieden aangewezen voor een landelijke proef. De ontwikkelingen werden gemonitord.

Parkeeronderzoek | Grontmij

Diverse parkeeronderzoeken, waaronder parkeerdruk- en parkeerduurmetingen voor verschillende gemeenten.

One thought on “Projecten

Comments are closed.